Vendre l’empresa és una de les decisions més importants que un empresari pot dur a terme en la seva vida professional. A la vegada és un procés complex que, tot i complir amb una sèrie d’etapes lògiques, contempla nombrosos aspectes crítics que requereixen del suport d’un bon equip de professionals especialitzats en aquest àmbit.

En els últims anys, a teasa, hem constatat un creixement molt important d’operacions de compravenda d’empreses, fusions i adquisicions. S’estima, en concret, que ha incrementat un 25% respecte de la dècada anterior (2000-2010)

DIVERSITAT DE CAUSES

 

Són molts els motius que expliquen aquest increment en compravenda d’empreses. Un d’ells és l’arribada a l’edat de jubilació d’empresaris “Baby Boomers” sense relleu generacional unit al fort desgast ocasionat per la crisi econòmica. La globalització amb el conseqüent augment de la competitivitat i la necessitat d’internacionalitzar l’empresa i “escalar” a dimensions i relacions que permetin aquesta posició competitiva, suposa també un repte en preparació i recursos que, en ocasions, l’empresari no vol emprendre i prefereix traspassar el testimoni.

Altres causes que condueixen a prendre aquesta decisió per part de l’empresari poden ser:

 • Manca de continuïtat en la gestió de l’empresa familiar.
 • Visualitzar la necessitat d’una nova etapa de professionalització i un canvi de lideratge en el negoci.
 • Creixement extern o no orgànic per objectius d’expansió o creixement de l’empresa en cas de voler comprar altres empreses, o per part d’altres que oferten per comprar la nostra.
 • Inversors financers: empreses de Capital Risc, “Private Equity”, amb objectius de compra o participació per a la seva posterior venda amb rendiments importants en uns 4-5 anys que solen ser no menors al 25%. En aquest cas els inversors requereixen certa continuïtat del propietari o equip directiu pel seu perfil financer i desconeixement profund del sector.
 • Algunes empreses, principalment de el sector “Retail” en aquests últims anys, han afrontat moments clau de creixement en el qual és necessari un escalat del negoci i el nombre d’establiments per dimensionar-se a un nivell superior necessari per seguir competitius, però no disposen de recursos, temps o ambició per afrontar el canvi.

Les raons són diverses, i en un procés de venda d’una empresa intervenen factors com l’anàlisi econòmica, fiscal, laboral, jurídic, mercantil, estratègic, etc. pel que enfrontar-se a aquest procés de forma autònoma per l’empresari és complicat, per l’especialització, desgast, i pèrdua d’objectivitat en considerar les raons que porten a un altre empresari a interessar-se per adquirir la seva empresa.

COM TREBALLEM? – LES ETAPES

 

A teasa comptem amb equips especialitzats multidisciplinaris per acompanyar l’empresari en tot aquest procés, aportant l’objectivitat i professionalització necessària per obtenir el millor preu possible o els objectius marcats. L’estructurem en unes fases per aconseguir-ho, mantenint en tot moment la màxima confidencialitat en cadascuna de les etapes:

Fase d’avaluació prèvia i aproximació al valor:
  • 1ª presa de contacte, reunió amb propietari o equip directiu per entendre les necessitats de l’empresa i determinar la conveniència de dur a terme la transacció. Si la pretensió és vendre l’empresa o part d’ella, i de com quedaria afectat el funcionament de l’altra part. Si veiem que en la situació actual no és possible, determinem un pla d’acció amb els canvis necessaris per aconseguir el màxim valor per a l’empresa o unitat.
Fase de preparació y planificació:
  • Un cop decidida la venda, el següent pas és valorar la companyia per conèixer el seu valor intrínsec, quant val realment. Hem de deixar de banda les càrregues emotives i subjectives per obtenir un “rang de valor” realista.
  • Objectius dels accionistes. Estratègia de l’operació a concordar amb ells. Implica l’anàlisi detallada de la posició estratègica i de negoci de l’empresa intentant definir punts forts i febles.
  • Demanarem la informació econòmica-financera de l’empresa en qüestió, imprescindible per a una avaluació realista del preu de mercat que té l’empresa en aquest moment. Informació descriptiva de l’empresa on es reculli el model / pla de negoci i l’estructura organitzativa interna mínima per realitzar l’activitat empresarial. Es recull en el “Data Room” o pack documental per poder valorar la societat a adquirir.
  • Amb aquests elements es prepara el memoràndum informatiu o quadern de venda amb totes les bondats de la companyia o negoci, que ha de ser facilitat de forma rigorosa i prudent per no proporcionar dades sensibles a un competidor.
  • S’elabora un “perfil cec” o “teaser” que reflecteixi les oportunitats d’inversió, i es prepara el document de Confidencialitat o NDA (Non Disclosure Agreement) a signar pels potencials inversors interessats.
Fase de promoció i màrqueting a inversors potencials:
  • Primer contacte amb potencials interessats enviant-los el perfil cec i cuidant el màxim la confidencialitat requerint la signatura del contracte NDA a les parts.
  • Els possibles compradors, un cop revisats els documents, emetran una primera oferta indicativa o carta d’interès (LoI – Letter of Intent) que, en aquesta fase, no serà vinculant. També podran expressar els seus dubtes o sol·licitar informació addicional a la facilitada, si així ho desitgen.
  • En aquesta fase es celebren reunions explicatives als candidats que serviran, a més, per identificar les persones que realment decideixen.
Fase d’Oferta y Negociació:
  • Un cop rebudes les ofertes indicatives, aquestes són examinades pel que fa a preu, termes i condicions, avaluant i buscant aquelles que es poden considerar vinculants. Aquest procés es realitza de forma conjunta amb els accionistes de l’empresa venedora.
  • S’inicia a continuació un procés de negociació seleccionant l’oferta més raonable, a la qual s’enviarà l’informe detallat de la companyia en el procés de “Due Dilligence” on s’inclouen qüestions com l’àrea d’activitat, potencialitats i perspectives de futur del negoci , estat del seu passiu i actiu, …
  • Amb això, l’equip de professionals del comprador verifica la realitat de les dades aportades i la possible identificació de contingències i, de ser satisfactori, emetrà una oferta de compra, aquest cop sí vinculant, on exposarà el preu, termes, terminis de tancament i condicions pactades.
Tancament de l’operació i signatura del contracte de compravenda:
  • L’oferta de compra vinculant ha de ser revisada i acceptada pel venedor generant l‘SPA (Share Purchase Agreement), document jurídic on es regula la compravenda juntament amb la resta de la documentació.
  • Es redacten els contractes de compravenda per a posteriorment procedir a la seva signatura, preferentment davant notari.

 

Com s’aprecia, el procés de venda d’empreses requereix de voluntat, treball, estructura, un procés professional especialitzat i, sobretot, de certa flexibilitat per les parts.

A teasa acompanyem a propietaris i accionistes en tot el camí per assegurar el resultat més satisfactori possible.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email